ARABULUCULUK NEDEN GÜNDEMİMİZDE?

 

-          İşveren ve işçi arasındaki hukuki uyuşmazlıklarla ilgili olarak dava açılmadan önce Arabulucuya başvurulması, 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren dava şartı haline gelmiştir. Arabuluculuk yoluna başvurulmadan açılmış olan davalar usulden reddedilecektir.

-          Mevzuat gereğince; kanuna, bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade talebiyle açılan davalarda, öncelikle arabulucuya başvurulmuş olması dava şartıdır.

-          Arabulucu, Hukuk Fakültesi mezunu, en az 5 yıllık mesleki deneyimi olan ve Adalet Bakanlığı’nın esaslarını belirlediği arabuluculuk eğitimini almış, arabuluculuk sınavını geçmiş kişidir. Arabulucu,  Adalet Bakanlığı resmi Arabulucular Sicili’ne kayıtlıdır.

-          Arabuluculuk süreci, ihtiyari ve dava şartı olmak üzere iki şekilde başlatılmaktadır. İhtiyari arabuluculukta, tarafların belirlediği arabulucuya bizzat başvurmaları ile süreç başlamaktadır.

-          Arabuluculuğun dava şartı olduğu durumlarda ise; taraflardan birinin Adliye Arabuluculuk Merkezlerine başvurması ya da tarafların arabulucuyu birlikte yetkili kılması ile süreç başlamaktadır.

-          Arabuluculuk,  Asgari Ücret Tarifesi’nde belirlenen ücretlerin altında olmamak kaydıyla ücrete tabi olup taraflarca ödenmektedir.

 

-          ANCAK ARABULUCULUĞUN DAVA ŞARTI OLDUĞU DURUMLARDA;ARABULUCULUK TOPLANTISININ YAPILAMAMASI VEYA OLUMSUZ SONUÇLANMASI HALİNDE İKİ SAATLİK ÜCRET TUTARI TARİFENİN BİRİNCİ KISMINA GÖRE ADALET BAKANLIĞI BÜTÇESİNDEN ÖDENECEKTİR. İki saatten fazla süren görüşmeler sonunda tarafların anlaşamamaları hâlinde ise, iki saati aşan kısma ilişkin ücret taraflarca karşılanacaktır.  Adalet Bakanlığı bütçesinden ödenen ve taraflarca karşılanan arabuluculuk ücreti, yargılama giderlerinden sayılacaktır (İş M.K.3/14). Arabuluculuk görüşmesinin olumlu sonuçlanması halinde ise, ücret taraflarca ödenecektir (İş M.K. m.3/13).

-          Arabuluculuk görüşmelerinde İRADİLİK esastır. Taraflar ve/ya vekilleri Arabulucuya başvurmak, süreci devem ettirmek, sonuçlandırma veya bu süreçten vazgeçmek konusunda tamamen serbesttirler. Taraflar, arabuluculuk görüşmelerinden istedikleri zaman çekilebilirler. Süreç sonunda anlaşma şartlarını taraflar kendi iradeleri ile belirlerler.

-          Arabuluculuk görüşmelerine başvurmada ve görüşme sırasında taraflar EŞİT haklara sahiptirler. Arabulucu, süreç boyunca taraflara eşit mesafede ve tarafsızdır.

-          Arabuluculuk görüşmelerinde GİZLİLİK esastır. Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça arabuluculuk faaliyetine katılma isteği, arabuluculuk görüşmelerinde ileri sürülen görüş ve teklifler veya herhangi bir vakıa ya da iddianın kabulü ile sadece arabuluculuk faaliyeti dolayısıyla hazırlanan belgeler gizliliğe tabidir. İleride açılması muhtemel bir davada bunlar delil olarak ileri sürülemez. Görüşmeler sırasında sesli veya görüntülü kayıt yapmak yasaktır. Gizlilik yükümlülüğüne aykırı hareket ederek bir kişinin hukuken korunan menfaatinin zarar görmesine neden olan kişinin cezai sorumluluğu vardır.

-          Arabulucu, görev aldığı uyuşmazlıkla ilgili bir davada tanıklık yapamaz, taraflardan birinin vekilliğini üstlenemez.

-          Arabuluculuk sürecinin başlamasından sona ermesine kadar geçen süre, zamanaşımı ve hak düşürücü sürelerin hesaplanmasında dikkate alınmaz. Arabuluculuğun dava şartı olduğu durumlarda, Adliyedeki Arabuluculuk Merkezlerine müracaat ile zamanaşımı ve hak düşürücü süreler durur.

-          İş Kanunu uyarınca dava şartı olarak başvurulması durumunda ARABULUCULUK FAALİYETİNE KATILMAYAN TARAF, İLERİDE AÇILACAK DAVA SONUNDA, DAVAYI KAZANSA DAHİ YARGILAMA GİDERLERİNDEN SORUMLU TUTULACAKTIR. LEHİNE VEKALET ÜCRETİNE DE HÜKMEDİLMEYECEKTİR.

-          Arabuluculuk Kanunu md.18/5 uyarınca arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaya varılması halinde, üzerinde anlaşılan hususlar hakkında taraflarca DAVA AÇILAMAZ.

-          Taraflar arasındaki uyuşmazlığın arabuluculuk ile çözümlenmesi durumunda düzenlenen arabuluculuk tutanağı, TARAFLARCA, yetkili 1.Sulh Hukuk Mahkemesi’ne ibraz edilerek icra edilebilirlik şerhi alınabilir. Bu durumda söz konusu tutanak ilâm niteliğinde belge vasfını kazanır ve ilâmlı icraya konu edilebilir.

 

Tüm bu gelişmeler göz önüne alınarak; Osmanbey İşadamları Derneği (OTİAD) ve İstanbul Arabulucular Derneği, Arabuluculuk Merkez Projesi başlatmıştır. Üyelerimizin hizmetine ve bilgisine sunulur.

 

 

Detaylı bilgi için :

0212 231 92 85

Genel Sekreter

Mertgün Elmas