Sayı

Konu

: 141

: Arsa Takdir Komisyonu Kararları Hk.

19.07.2017

ÜYELERİMİZE DUYURU
(2017/52)

 

Değerli Üyelerimiz;


İTO’dan alınan 14.07.2017 tarih 93844 sayılı yazı bilgi edinilmesi amacıyla aynen aşağıda yer almaktadır.
Bilgilerinize rica olunur.

Saygılarımla
Sami Kurt
Genel Sekreter


“ Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 49 uncu maddesine istinaden; arsa ve araziler için uygulanacak emlak vergisi değerlerinin tespiti ile ilgili asgari metrekare birim değerlerinin belirlendiği, Odamız temsilcisinin katıldığı ve muhalefet şerhi koyduğu Takdir Komisyonu Kararları ilgili belediye ve muhtarlıklarda ilan edilmiştir.

Anayasa Mahkemesinin 31/5/2012 tarihli ve E.2011/38, K.2012/89 sayılı kararı ile, takdir komisyonlarınca belirlenen değere karşı vergi mükellefi olan ve olaydan doğrudan etkilenebilecek kişilere de bireysel dava açma hakkı tanınmıştır.

Bu çerçevede; Emlak Vergisi Kanunu İç Genelgesine (Seri No.2017/1) istinaden, 2018 yılı emlak vergisine esas olmak üzere il ve/veya ilçe takdir komisyonları tarafından takdir edilen asgari metrekare birim değeri kararları aleyhine, vergi mükellefi olan ve karardan doğrudan etkilenebilecek kişilerce, 30 gün içinde (son tarih 30 Temmuz 2017 olmak üzere) vergi mahkemeleri nezdinde dava açılması mümkün olup, dava açılmaz ise takdir edilen değerler kesinleşecektir. “