İçerikler

KOBİ’lerin öneminin benimsenmesiyle birlikte dünyanın birçok ülkesinde küçük ve orta ölçekli işletmelerin korunması ve geliştirilmesi için bu kesimin gereksinimi olan finansal ve teknolojik destekler sağlanmaya başlanmıştır. Ülkemizde de KOBİ’lerin desteklenmesini amaçlayan programlar, 1980’li yıllardan itibaren uygulanmaya başlanmış ve 1990’lı yılların başından itibaren bu amaca hizmet eden KOSGEB ve TTGV gibi yapıların kurulmasıyla hız kazanmıştır. 

2000’li yıllarda ise desteklerin ve uygulayıcı kuruluşların sayısında önemli artışlar yaşanmıştır. Her ne kadar büyük kısmı doğrudan KOBİ’ler hedef alınarak tasarlanmamış olsa da, farklı kurumlarca yürütülen ve özel sektör işletmelerine açık olan bu desteklerden KOBİ’ler de yararlanmaktadır.

Türkiye’de KOBİ politikasını tanımlayan temel doküman KOBİ Stratejisi ve Eylem Planı (KSEP)’dır. KSEP’in temel amacı KOBİ’lerle ilgili politikaların uygulanmasında ulusal düzeyde eşgüdümün sağlanmasıdır. KSEP’te yer alan eylem ve projeler, ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından gerçekleştirilmekte ve ilerleme raporları koordinasyondan sorumlu KOSGEB’e bildirilmektedir. 2007 - 2013 dönemini kapsayan 9. Kalkınma Planında, imalat sanayinin dışa dönük bir yapı içinde ekonomik büyümeyi sürükleyen temel sektör olması hedeflenmektedir. Planda KOBİ’ler “Rekabet Gücünün Artırılması” gelişme ekseninde ele alınmıştır. KOBİ’lerin geliştirilmesi için etkin destek uygulamalarının geliştirilmesi, finansmana erişimlerinin kolaylaştırılması, teknolojilerinin yenilenmesi ve finansman dışı destekler sağlanması alanlarında politikalar belirlenmiştir.
2009 yılından itibaren Türkiye’deki KOBİ politikasının geleceğini şekillendirecek önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Bu gelişmeler, KOBİ’lere sunulan destek ve teşviklerin bölge ve sektör özelindeki sorunlara çözüm üretme kabiliyetini arttırmıştır.
Türkiye’de KOBİ’lerin desteklenmesi adına hizmet veren başlıca kurumlar ve rollerini şu şekilde özetleyebiliriz.

-    Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı (DPT): Kalkınma Planları ve Yıllık Programlarda yer alan KOBİ’lere ilişkin politikaların hazırlanması ve uygulanmasının koordine edilmesi

-    Hazine Müsteşarlığı:Yatırım teşviklerinin belirlenmesi ve uygulanmasının koordinasyonu, devlet desteklerinin izlenmesi,

-    Dış Ticaret Müsteşarlığı:Dış ticaretin arttırılmasına yönelik desteklerin uygulanması

-    TÜBİTAK:Kamu ve özel sektör Ar-Ge faaliyetlerinin desteklenmesi

-    KOSGEB: KOBİ’lerin yönetim becerilerinin, kurumsal yetkinliklerinin, Ar-Ge ve yenilik yapma kapasitelerinin desteklenmesi ve geliştirilmesi, KOBİ’ler arasındaki işbirliklerinin desteklenmesi, girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması ve girişimciliğin desteklenmesi, KOBİ’lerin finansmana erişim ve sermaye piyasalarına giriş konularında desteklenmesi

-    Kalkınma Ajansları:Düzey 2 bölgelerindeki 26 ajans ile bölgesel çapta proje bazlı desteklerin uygulanması, bölge planlarının hazırlanması

-    TTGV:Özel sektörün Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinin desteklenmesi

-    Halk Bankası:Esnaf, sanatkar ve KOBİ’lere uygun koşullarda kredi verilmesi

-    Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. (EXIMBANK):İhracata yönelik üretim yapan imalatçıların kredi, sigorta ve garanti programları ile desteklenmesi

-    Kredi Garanti Fonu A.Ş. (KGF):KOBİ’lerin bankalardan aldığı krediler için kredi kefalet hizmeti verilmesi

- KOBİ Girişim Sermayesi ve Yatırım Ortaklığı A.Ş.(KOBİ A.Ş.):KOBİ’lere sermaye katkısında bulunarak risklerine ortak olunması

Takiben eden yazılarımda, özellikle tekstil sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin devletin teşvik ve destek mekanizmalarından ne şekilde istifade edebileceğini, hangi enstrümanlarını gelişimleri için kullanabileceğini somut örneklerle açıklayacağım.

Sağlıklı ve bol kazançlı günler dilerim.

Tayfun ATILIR

Genel Müdür

NOTTA Danışmanlık

tayfun@nottaturk.com